Detta projekt har avslutats 2012. Denna webbplats upprätthålls i arkiveringssyfte till slutet av år 2017.

EDU-vuxen

Vuxenutbildningsservice på svenska (2008-2012)

Projektet EDU-vuxen finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och NMT-centralen i Sydöstra Finland under tiden 20.8.2008 - 31.12.2012. Projektet är ett delprojekt i det nationella projektet Opin-Ovi. I bakgrunden ligger ett landsomfattande utvecklingsprogram som arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet lanserat.

Mål
Projektets övergripande mål är att öka de svenska vuxenutbildningstjänsternas tillgänglighet, mångfald och kvalitet.

Projektet arbetar för

  • En gemensam strategi för utvecklandet av vuxenutbildningens rådgivnings- och handledningstjänster i Svenskfinland (livslång handledning)
  • Ett bestående, heltäckande, flersektoriellt nätverk som regelbundet samordnar, utvecklar, marknadsför och utvärderar utbudet av vuxenutbildning och rådgivnings- och handledningstjänster på svenska
  • Systematiserade och etablerade kontaktvägar för arbetstagare och arbetsgivare att hitta varandra och som främjar ett direkt informationsutbyte mellan arbetsgivare och utbildningsorganisationer
  • Nya servicepunkter och samarbetsmodeller som främjar kundanpassade och träffsäkra informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för vuxna som söker utbildning på svenska
  • Den svenska lärarbehörighetsutbildningen för yrkeslärare utvecklas och förenhetligas med den finska lärarbehörighetsutbildningen ifråga om handledning och samarbete med arbetslivet.

Målgrupp

Nätverksaktörerna är projektets centrala målgrupp, dvs personal vid vuxenutbildningsorganisationer i Svenskfinland som har ansvar för planering av vuxenutbildning, handledning, rådgivning eller kontakter till arbetslivet som en del av sitt arbete. Representanter för arbetsgivare i olika branscher och sektorer och arbetskraftsbyråernas personal tillhör också projektets målgrupp.

Den indirekta målgruppen äv vuxna i behov av grundutbildning, yrkesutbildning, allmän fortbildning, yrkes- eller arbetsplatsspecifik fortbildning på svenska och arbetsgivare i behov av ny arbetskraft eller arbetskraft med speciell kompetens.

Speciell tyngd kommer sådana utvecklingsåtgärder att få som riktar sig till underrepresenterade målgrupper i vuxenutbildning, såsom invandrare, personer med inlärningssvårigheter och lågutbildade.

Bakgrund

En av regeringens centrala målsättningar är att höja sysselsättningsnivån, förlänga karriärerna och förbättra produktiviteten. En utmaning som idag är större än tidigare på grund av åldersstrukturen och matchningsproblemen. För att råda bot på detta behövs kraftiga satsningar på kompetensutveckling och den yrkesmässiga rörligheten hos hela den arbetsföra vuxenbefolkningen.

Det rådande vuxenutbildningssystemet lider av dålig träffsäkerhet, dvs en uttalad svårighet att matcha utbildningsutbudet med marknadens och kundernas behov. Förutom examensutbildning behövs nya system för uppgradering av kompetens och omskolning utifrån arbetsgivarnas och individens kompetensbehov. Handlednings- och rådgivningstjänsterna vid läroanstalter/högskolor är otillräckliga och schablonmässiga och förmår inte beakta de finlandssvenska särdragen på ett tillfredsställande sätt. Även arbetsgivare har otillräckliga resurser och kompetens för handledning för utveckling av personalens kompetens.

Ett finlandssvenskt särbehov är tillgången till svenskspråkig personal inom olika serviceområden, särskilt hälso- och socialvård. Det finns också ett ökat behov av att bättre kunna integrera invandrare och inflyttare i arbetslivet och samhället. Även andra utsatta små svenskspråkiga grupper behöver bättre handlednings- och rådgivningstjänster för att hitta utbildning och arbete.

Projektpersonal

Projektchef Anne Lindgren, Arcada
Projektkoordinator Johanna Backman, Yrkesakademin i Österbotten
Substansansvarig, Iselin Krogerus-Therman, Arcada
Projektansvarig fortbildningschef Lars Wessman, Arcada

Bilaga

Ansökan 15.10.08 (utan bilagor)