Detta projekt har avslutats 2012. Denna webbplats upprätthålls i arkiveringssyfte till slutet av år 2017.

Mål

EDU-vuxens övergripande mål är att öka de svenska vuxenutbildningstjänsternas tillgänglighet, mångfald och kvalitet. Projektet vill stärka vuxenhandledningen som resurs i arbetslivet, så att arbetsgivarnas behov av arbetskraft och tillgången på svensk service i alla branscher kan garanteras i framtiden.

Projektet kommer att jobba för

  • Nya servicepunkter och samarbetsmodeller som främjar kundanpassade och träffsäkra informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för vuxna som söker utbildning på svenska.
  • Systematiserade och etablerade kontaktvägar för arbetstagare och arbetsgivare att hitta varandra och som främjar ett direkt informationsutbyte mellan arbetsgivare och utbildningsorganisationer.
  • Den svenska lärarbehörighetsutbildningen för yrkeslärare utvecklas och förenhetligas med den finska lärarbehörighetsutbildningen ifråga om handledning och samarbete med arbetslivet.
  • En gemensam strategi för utvecklandet av vuxenutbildningens rådgivnings- och handledningstjänster i Svenskfinland.
  • Ett bestående, heltäckande, flersektoriellt nätverk som regelbundet samordnar, utvecklar, marknadsför och utvärderar utbudet av vuxenutbildning och rådgivnings- och handledningstjänster på svenska

STUDIO-projektets mål

Arcada är i egenskap av projektägare till EDU-vuxen delgenomförare i det nationella projektet STUDIO, som hör till samma delprogram som Opin-ovi Vuxenhandledning som resurs i arbetslivet.

STUDIOs mål är att

  • höja kvaliteten på utbildningen för vuxenutbildare
  • främja en pedagogik som beaktar både arbetsmarknadens och individens behov
  • öka det pedagogiska kunnandet hos vuxenutbildare (alla former och nivåer) genom att erbjuda fortbildningshelheter och -kurser. Den svenska utbildningen planeras och koordineras av Arcada/EDU-vuxen.
  • utveckla alternativa, flexibla utbildningsmodeller och -miljöer som lämpar sig för vuxenutbildningen