Detta projekt har avslutats 2012. Denna webbplats upprätthålls i arkiveringssyfte till slutet av år 2017.

Material insamlat till projketets externa utvärdering

Utvärderingsrapporten

Projektmål:
Kvalitetssäkrade handledningstjänster
En mera kundorienterad vägledning för vuxna

Delmål:
Nätverken har samarbetat kring servicepunkter för vuxenhandledning på svenska
Nätverken har garanterat handlingsmodeller för uppsökande verksamhet
Nätverken har utvecklat information och handlending inom läroavtalsutbildningen
Nätverken har förbättrat handledningstjänster för invandrare och andra målgrupper med behov av handledning

Piloterna - nedan
Nätverken - här

Allmän beskrivning
Piloterna har varit fyra (fem)  till antalet - Ohjauspiste i Borgå, Luckan i Helsingfors, Fria Bildningen i Åboland och IRV-koordinatorer i Österbotten. De har förvekligats genom köptjänstavtal mellan projketet och en annan avtalspart. Kring samtliga piloter är/var också andra utvecklingsprojket involverade. Kring samtliga piloter finns också regionala nätverk som uppkommit inför piloten eller ur piloten.

Utvärdering
Piloterna har utvärderats på olika sätt genom, diskussion, intervju, besöksstatistik mm. under arbetets gång. Nu i det avslutande skede av projketiden utvärderas alla igen.Utvärderingen gör som intervjuer av de mest centrala personerna för varje pilot, de som haft uppdraget att vägleda eller någon i de närstående projketen.

Alla 10 informanter får samma frågor och som redskap till intervjuerna används den matris Kirsi Vänska tagit fram angående vägledning (i fortsättningen kallad vägledningsmatris) samt den matris projketchefen utvecklat angående nätverk (i fortsättningen kallad nätverkssmatris).

De intervjuer som hör till piloterna har sparats på piloternas sidor, en intervju (med Klara Roos) finns på sidan om nätverk. Intervjun med Lenita Lillås vi Kundservicecentert 29.8 finns här.

Projektchefen utvärderar också varje pilot utgående från matriserna.Den utvärderingen är gjord innan intervjuerna gjordes. Projketchefens syn på piloterna har dock till en del ändrat under intervkuernas gång men analyserna har inte korrigerats.

Den externa utvärderaren utvärderar helheten i förhållande till målen.

I början av slututvärderingsprcessen samlades en del material inför det utvidgade styrgruppsmöte. Detta material når du här.

Kuntotussäätiö

Parallellt med vår egen utvärdering har Kuntotussäätiö utvärderat EDUvuxen och andra OpinOvi projket. Materialet från hösten 2011 och 2012 bifogas.

Scenarion
Utgående från de erfarenheter de olika pioloterna givit har det tagits fram olika scenarier som beskriver hur man i framtiden kunde producera vägledningsservice. För varje enskilt scenario har också gjorts en SWOT-analys för att synliggöra svagheter och styrkor. Samtliga piloter kopplas till ett eller flera scenarion.

Scenariona är följande:
Regionala nätverk
Kundservicecenter
Uppdrag
Luckan
Vägledningscentrum
Bibliotek

Bilagor

matris___om_vagledning.pdf
matris_om_natverk.pdf
scenario_biblioteken.pdf
scenario_kundservicecenter.pdf
scenario_luckan.pdf
scenario_regionala_natverk.pdf
scenario_uppdrag.pdf
scenario_vagledningscenter.pdf
intervjufragor_for_e-utvardering.pdf
120828_lillas_lenita_intervju_kollad.pdf
itsearviointi_edu-vuxen_2012_yhteenveto.pdf
eduvux_externutvardering_rapport.pdf